Pousantaj Gradyasyon

Pousantaj Gradyasyon Monte 95.9%

Pousantaj gradyyonpwomosyon 2021年南部地区Lekol Rejyon棕榈滩 la monte nan yonnivo istorik 95.9%, dappatman Edikasyon Florid (FDOE).

Gradyasyon

无名氏Dat Gradyasyon

Gade dat ak lè gradyasyon ap fèt 砰 pwomosyon 2022 a.

Bis Lekol Ak Chofè

南区,Vin Travay, a

Depatman Transpòtasyon aktyèman ap anplwaye chofè bis. 如果我们进入一个类似于anba的计划.

Filte Covid-19

感谢你们的新冠肺炎

Jwenn enfòmasyon ak resous ki enpòtan. Gade tablo Covid-19, jwenn enfòmasyon sou vaksinasyon, règleman distri a ak pwotokòl yo.

Meye Chwa w

地址:fèk地址:南区a ?

请记住lekòl anpèsòn奥斯瓦阿德斯坦人.

Remesye你Pwofese

Remesye你Pwofese Ap Retounen Apati 9 Septanm

你可以pwofesè,你可以把你的钱兑换成100美元pwofesè你可以semèn, klike神父一.

Cheche

Evenman

威尼斯官方网站登录

Misyon

Distri Lekol Rejyon棕榈滩 angaje li 湾那边 edikasyon 全球 ekselan ak ekite ekipe etidyan atenn Maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen 准备 devlope konesans, kapasite ak prensip 道德ki nesese fome sitwayen responsab ak travaye k美联社 pwodui.
搜索
威尼斯官方网站登录
http://www.Facebook.com/PBCSD/
http://www.instagram.com/pbcsd/
http://Twitter.com/pbcsd
http://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA